1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence

Citace
Martanová, V., Skácelová, L., Slavíková, I., Braun, R., Valentová, K., Heider, D., et al. (2007). Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze.
Klíčová slova

kurz - školní metodici prevence - Institu pedagogicko psychologického poradenství - Centrum adiktologie

Abstrakt

Centrum adiktologie v letech 2007 a 2008 realizovalo odborné kurzy pro pracovníky, kteří pracují jako školní metodici prevence. Kurzy byly realizovány společně s Institutem pedagogicko – psychologického poradenství ČR a občanským sdružením Prev – centrum.

Tyto specializační kurzy byly koncipovány multidisciplinárně tak, aby jejich přínos pro profesní rozvoj a možnosti aplikace teoretických znalostí, byl co největší. Tato publikace vznikla jako text doprovázející tyto kurzy, jejímž hlavním cílem bylo poskytnout přehled k danému tématu v tištěné podobě.

Učební podklady zpracovával multidicisplinární tým odborníků, kteří koncipovali a odborně garantovali jednotlivé přednášky – obsah publikace pokrývá hlavní témata, která jsou z hlediska dalšího vzdělávání metodiků prevence relevantní.

Prací editorů bylo shromáždit kompletní podklady, sjednotit stručné črty z jednotlivých přednášek a připravit je pro tento učební text.

Učební text je koncipován do 27 samostatných kapitol, které však na sebe v dané problematice navazují a vzájemně se doplňují.

Učební texty začínají kapitolami o primární prevenci užívání návykových látek – základním vymezením problematiky a terminologie, popisem standardů činnosti školního metodika prevence a etickými aspekty v práci školního metodika prevence. Následují kapitoly, které se zabývají tvorbou primární prevence v podmínkách školy – tvorbou a realizací minimálního preventivního programu, tvorbou MPP – minimálního preventivního programu, dvojí rolí – učitele – školního metodika prevence, rolí učitele ve vedení třídy a diagnostikou školní třídy. Pokračují texty týkající se prevence v kontextu školských poradenských služeb, spolupráce školního metodika prevence s pedagogické – psychologickou poradnou a její náplň práce, dospívání a vztahová síť (vrstevnické party, skupiny a subkultury). Následuje specifická část, která se zabývá rizikovým chování – jeho definicí, rizikovým chováním dětí a mladistvých – etiologie a diagnostika. Jsou zde vysvětleny základy terminologie adiktologie, modely a jednotlivé přístupy, vysvětleny účinky drog, jejich dělení a možné komplikace; sociální významy užívání drog, děti a mladiství v užívání drog, jejich užívání v České republice, a to včetně popisu jejich vzorců užívání, bio – psycho – socio – spirituální model závislosti a systém péče o jejich uživatele. Samostatnými problémy jsou otázky týkající se konopných drog a jejich užívání, intoxikací a možnými riziky. Stručně se zde čtenář seznámí i s problematikou dalších forem rizikového chování – herními automaty, internetem a mobilem; jednotlivými projevy a intervencí a poruchy příjmu potravy. Nejsou zapomenuty témata současné legislativy ve vztahu k návykovým látkám a některá práva a povinnosti Policie České republiky v oblasti užívání návykových látek.

V publikaci je rovněž prezentace střediska výchovné péče Klíčov a jeho profil.


 

počet zobrazení: 408 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.