1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

SWOT analýza jako evaluační nástroj

SWOT analýza je vhodným nástrojem pro celkovou analýzu prostřednictvím identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které jsou spojené s určitou plánovanou změnou, projektem, případně výzkumným záměrem. SWOT analýza umožňuje zmapování a zachování jedinečných a specifických informací o situaci, ale současně poskytuje prostor pro dostatečné zpřehlednění a kvantifikaci těchto získaných dat.

16.01.2019

Analýza dokumentů jako evaluační nástroj

Analýza dokumentů je metoda sběru dat, která představuje vyhledávání vhodných dokumentů, z nichž chceme získat informace o daném jevu. Analýzu dokumentů můžeme kombinovat s jakoukoli jinou metodou získávání dat, např. s rozhovorem, pozorováním nebo ohniskovou skupinou. Vyhledané dokumenty jsou dále podrobeny obsahové analýze, jež zahrnuje jak kvantitativní, tak kvalitativní analýzu dat.

16.01.2019

Dotazník jako evaluační nástroj

Dotazník je hojně využívaným nástrojem, který nejen v primární prevenci slouží ke zjišťování informací od cílové skupiny. Dotazník je seznam otázek, přičemž počet a typ otázek je daný účelem zjišťování a cílovou skupinou, pro kterou je určený. Dotazníky jsou často samonaváděcí, tzn. že dotazovaný si přečte pokyny a případně s malou pomocí realizátora dotazník vyplní.

16.01.2019

Pozorování jako evaluační nástroj

Pozorování spolu s rozhovorem patří k nejstarším a nejvíce využívaným metodám získávání kvalitativních poznatků (Miovský, 2006). Od běžného pozorování se odlišuje tím, že je záměrné, výzkumník/učitel si dopředu určuje, co a jak bude pozorovat. Je to postup, při kterém shromažďujeme informace prostřednictvím pozorného sledování a zapisování např. chování jedinců či průběhu událostí.

16.01.2019

Rozhovor jako evaluační nástroj

Rozhovor (interview) je jedna z klíčových metod získávání informací (sběru dat). Představuje formální komunikaci tváří v tvář mezi dvěma osobami. Nejedná se pouze o jednostranné získávání dat od dotazovaných, ale o společné vytváření smysluplných výpovědí. Interview využívá techniku kladení otázek. Ty mohou být otevřené či uzavřené. Otevřené otázky slouží především k získání kvalitativních dat.

16.01.2019

Ohniskové skupiny jako evaluační nástroj

Ohnisková skupina (focus groups) je vedle hloubkového rozhovoru jedna z hlavních metod kvalitativního výzkumu, která poskytuje kvalitativní informace získané prostřednictvím otevřených otázek. Principem této metody je řízená diskuse, kterou vede školený moderátor, jehož funkcí je řídit diskusi mezi přibližně 7 – 8 osobami (např. rodiče, učitelé, studenti) na zvolené téma (WHO, 2000).