1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 10.01.2020

Magisterské studium adiktologie

Navazující magisterské studium adiktologie je obor vyučovaný na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy zabývající se problematikou užívání návykových látek a závislosti. Nabízí pestré mezioborové studium vyučované předními odborníky v oboru adiktologie.

O studiu: Navazující magisterské studium adiktologie je rozvrženo do 2 let studia. Studium absolventy vybaví teoretickými poznatky a praktickými dovednostmi z oblasti prevence a léčby závislostí a drogové politiky. Program se zaměřuje na jednotlivé rizikové faktory užívání návykových látek, jakými jsou oblast vymáhání práva, společenské normy nebo biomedicínské souvislosti, a vybavuje studenty schopností hodnotit jejich význam. Program současně připravuje studenty účelně komunikovat v praxi a řídit adiktologické služby. Do studijního programu jsou zařazeny dvě odborné stáže v celkovém rozsahu 200 hodin. Velký důraz je kladen na položení základů vědecko-výzkumné práce. Studijní program adiktologie vychází z rozvíjeného moderního mezioborového přístupu, který nenabízí žádný z doposud existujících studijních oborů a o který je v praxi stále větší zájem. Absolventi jsou vybaveni pro další pokračování v doktorském studijním programu.

Uplatnění absolventů: Absolventi magisterského oboru adiktologie se uplatní v oblasti preventivních programů užívání návykových látek, ve službách pro uživatele drog (zdravotnických i nezdravotnických, státních i nestátních), v oblasti výzkumu a vzdělávání, ve veřejné správě koordinující systém péče o uživatele drog a prevence rizikového chování nebo v oblasti vymáhání práva (policie, vězeňská služba), stejně jako na manažerských a koordinačních pozicích. Kombinace hlavních pilířů studia vytváří unikátní studijní profil splňující jak nároky spojené s dovednostmi v oboru adiktologie a všech jeho aplikačních oblastech, tak možnost uplatnit se mimo oblast zdravotnictví všude tam, kde je po aplikaci konceptů duševního zdraví a veřejného zdraví v posledních letech stále silnější poptávka (školství, speciální školství, sociální péče, rozvoj preventivních strategií a programů, soukromý sektor atd.).

Profese adiktologa je zařazena mezi nelékařská zdravotnická povolání, a to novelou zákona č. 96/2004 Sb., adiktolog tak může provádět samostatnou práci ve zdravotnictví. Tato zdravotnická kvalifikace je podmíněna absolvováním bakalářského studijního programu adiktologie. V opačném případě získá absolvent NMgr. adiktologie titul Mgr., avšak nestává se zdravotnickým pracovníkem.

Požadavky na uchazeče: Studium je vhodné pro absolventy VŠ bakalářských studijních programů, tedy nejen studijního programu Adiktologie, ale jakéhokoli vysokoškolského oboru. Přijímací řízení k magisterskému studiu adiktologie se skládá z písemného testu z biologie a z adiktologie (v rozsahu tématických okruhů vyučovaných v rámci bakalářského studia adiktologie).

Termín pro zasílání přihlášek k přijímacímu řízení je vždy poslední únor daného kalendářního roku. Zájemci o studium musí ve stanoveném termínu zaslat vyplněnou přihlášku k přijímacímu řízení (ke stažení na https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prijimacky) a uhradit příslušný poplatek.

Více informací je možné najít na www.lf1.cuni.cz, www.adiktologie.cz, případně na Facebooku Studium adiktologie.
Informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium adiktologie 2020/2021

Uchazeči o studium navazujícího magisterského oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v této části naleznou řadu praktických informací souvisejících s přijímacím řízením. Ve školním roce 2020/2021 otevíráme pouze kombinovanou formu magisterského studia.

Požadavky pro přijetí
Magisterský obor adiktologie je vytvořen tak, aby byl maximálně flexibilní z hlediska šíře různých oborů, které mají zájemci vystudované. Proto ke studiu může být přijat jak uchazeč, který absolvoval bakalářské studium adiktologie, tak absolvent jiného adekvátního minimálně bakalářského studijního programu, který však vystudováním získá pouze titul Mgr., nikoli zdravotnickou kvalifikaci pro výkon profese adiktologa (de zákona č. 96/2004, Sb.).

Uchazeč musí do 29. února 2020 zaslat elektronickou přihlášku ke studiu společně s potvrzením o zaplacení poplatku spojeného s úkony přijímacího řízení.

Přijímací řízení:
Uchazeči skládají písemnou zkoušku v podobě testu z biologie a z tématických okruhů výuky bakalářského programu Adiktologie.

Písemná zkouška

· písemný znalostní test v oboru biologie – test vychází z Modelových otázek (možno zakoupit v pokladně děkanátu 1. LF)

· písemný znalostní test v oboru adiktologie - test tématicky vychází z okruhů výuky bakalářského studia adiktologie

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky do navazujícího oboru Adiktologie
Děkan fakulty oznamuje, že od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří ve školním roce 2019/2020 absolvují VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, obor adiktologie, a jejichž prospěchový průměr všech zkoušek v bakalářském studiu za 1. a 2. ročník studia byl nejvýše 1,50 (včetně). Uchazeč studijní průměr doloží potvrzeným výpisem známek, který vloží jako přílohu do SISu. U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží neúspěšní uchazeči nejpozději 4 týdny před stanoveným datem.

Informace o aktuálních termínech a kompletní podmínky přijetí jsou k dispozici na webových stránkách https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20202021
.