1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
29.03.2019

Koordinace aktivit v oboru adiktologie

 

Koordinace aktivit v oboru adiktologie je v České republice realizována prostřednictvím několika různých institucionálních struktur existujících paralelně na různých úrovních a s různou mírou vzájemné propojenosti a komunikace. Z hlediska národní drogové politiky České republiky má klíčovou roli Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a její sekretariát umístění na Úřadu vlády. Součástí této instituce je také Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je součástí sítě REITOX a které zodpovídá za koordinaci sběru a vyhodnocení základních epidemiologických dat o drogách a jejich uživatelích a jehož data jsou volně dostupná.

Klíčové postavení v systému koordinace a organizace oboru mají odborné společnosti. Zvláštní postavení v jejich rámci má Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP. Společnost není primárně stavovskou organizací žádné z odborností, ale jejím smyslem a posláním je integrace oboru a propojování odborností, a to jak v odborném, tak technickém a organizačním atd. Společnost je např. hlavním organizátorem celonárodní konference s roční periodicitou pod názvem AT konference. Tato akce s více než 50letou tradicí (v roce 2013 se konal 52. ročník) je společným setkání odborníků ze všech oblastí prevence a léčby. Obdobnou akcí je celonárodní konference věnovaná prevenci v nejširším smyslu slova existující pod názvem Primární prevence rizikového chování – PPRCH. Další odborné společnosti již reprezentují jednotlivé hlavní profesní skupiny zastoupené v oboru adiktologie nebo zájmové skupiny a sdružení, tj. např. Česká asociace adiktologů, Asociace nestátních organizací atd. Z hlediska srozumitelnosti, přehlednosti a lepší orientace vznikla v rámci projektu NETAD iniciativa, díky které vznikl jednotný přehled a definice tzv. klíčových dokumentů oboru adiktologie. Jedná se o soubor dokumentů definujících obor adiktologie z různých perspektiv a v různých funkčních souvislostech, včetně např. etického kodexu atd. Do této skupiny dokumentů patří např. také standardy kvality preventivních a léčebných programů a služeb, doporučené postupy v oboru adiktologie, učební texty a terminologické slovníky atd.