1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
29.03.2019

Odborné a profesní společnosti a sdružení

 

Hlavní odbornou společností v České republice integrující různé oborové pohledy a zájmy je Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SNN ČLS JEP). Další odbornou společností je Česká asociace adiktologů (ČAA). Dále v České republice působí množství různých svépomocných skupin a organizací.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně sdružuje profesionály z oblasti prevence, léčby a výzkumu poruch způsobených škodlivým užíváním návykových látek a jiných, zdraví škodlivých návyků. SNN byla založena v roce 1993 a navázala na činnost Sekce pro studium alkoholismu a jiných toxikomanií (AT sekce, zal. roku 1956) při Psychiatrické společnosti ČLS J.E. Purkyně. Kontaktní údaje: Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně (SNN), Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, tel. i fax: 224 968 224, petr.popov@vfn.cz.

Další odbornou společností je Česká asociace adiktologů (ČAA), odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je otevřena pro všechny absolventy studijního oboru adiktologie a další pracovníky působící v oboru adiktologie s působností po celé České republice. Cílem sdružení je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor adiktologie.

V České republice působí množství různých svépomocných skupin a organizací. Některé jsou různým způsopbem a na různé úrovni koordinovány. Dlouhou tradici tak mají např. kluby KLUS (Klub lidí usilujících o střízlivost) nebo Anonymní alkoholici (AA).

A.N.O. je dobrovolná, profesní, odborná, nezávislá a nepolitická asociace, která slouží jako střešní organizace především nestátních organizací poskytující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. Obecnými cíli ANO je (a) přispívat k zlepšení a zkvalitnění plánování a realizace protidrogové politiky a strategie na národní i místní úrovni (zejména v oblasti snižování poptávky), dále (b) přispívat k adekvátní dostupnosti informací souvisejících s užíváním drog a posilovat národní síť a (c) aktivně se podílet na budování mezinárodní sítě a spolupráce, samozřejmě pak také (d) lobovat, obhajovat a podporovat společné zájmy NNO.