1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Článek podává informaci a nabízí ke stažení druhý díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

zouharova 28.01.2020

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

Článek podává informaci a nabízí ke stažení čtvrtý - poslední - díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

zouharova 28.01.2020

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

Článek podává informaci a nabízí ke stažení třetí díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

zouharova 28.01.2020

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Publikace obsahuje celkem 28 klíčových (primárních) hesel. Základní hesla relevantní pro primární prevenci rizikového chování mají abecední řazení. Všechna hlavní hesla výkladového slovníku jsou opatřena anglickým ekvivalentem pro usnadnění práce s anglicky psanou odbornou literaturou.

zouharova 28.01.2020

Prevence rizikového chování ve školství

Článek podává informaci a nabízí ke stažení první díl odborné tetralogie zaměřené na prevenci rizikového chování ve školství, která vyšla v rámci projektu VYNSPI II., realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s partnery: Magdalénou, o.p.s., Whitel Light I., P centrum Olomouc a PPP Brno. Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

29.03.2019

Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy

Užívání látek je mnohostranný a komplexní problém, který vyžaduje celostní přístup k léčbě, protože je třeba řešit nejen užívání drog klientem, ale také širší otázky, se kterými se v životě potýká, jako je (duševní) zdraví, bydlení, zaměstnání, problémy ve vztazích a problémy s justicí. Jen málo léčebných programů je však vybaveno k tomu, aby poskytovaly rozšířené spektrum služeb potřebných k naplnění širších potřeb klienta.


 

27.03.2019

Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2010

Hlavním cílem této studie bylo identifikovat problémy, které mohou být jednak podnětem pro další zlepšování poskytovaných služeb či zavádění neexistujících, chybějících programů. V rámci studie jsme provedli stručný popis demografické, socioekonomické charakteristiky hl. m. Prahy a epidemiologických údajů. V rámci terénní studie jsme se zaměřili na tyto oblasti: chování uživatelů návykových látek, využívání služeb, aktuální problémy uživatelů na místní drogové scéně, poměry na distribuční scéně. Prioritní oblastí pro celý projekt byla analýza potřeb, které bylo podřízeno získávání ostatních údajů.

 

27.03.2019

Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření

Tato odborná monografie, která je k dispozici volně ke stažení, vznikla jako výstup projektu Kliniky adiktologie financovaného Interní grantovou agenturou Mnisterstva zdravotnictví ČR (IGA MZ ČR NT14064) – Nové drogy – analýza trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod. Autoři by rádi poděkovali všem, kdo se podíleli na vzniku této monografie. Současně děkují osobám a organizacím, které přispěly ke sběru dat v rámci projektů Kliniky adiktologie zaměřených na nové psychoaktivní látky a doufají, že tato publikace napomůže k lepšímu porozumění a efektivnímu řešení této problematiky v České republice.

27.03.2019

Publikování v adiktologii: Průvodce pro bezradné

Publikace Mezinárodní asociace redaktorů adiktologických časopisů (ISAJE). Původně vydáno v angličtině pod názvem: „Publishing addiction science: a guide for the perplexed.

27.03.2019

Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: Metodika SBI. Příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví

Sceeningové (orientační) vyšetření a krátká intervence Screening and Brief Intervention (metodika SBI) spočívá v souboru strukturovaných otázek, na jejichž základě je možné vytipovat osoby s hrozícím rizikem problémového užívání alkoholu, následovaných krátkým pohovorem mezi danou osobou a poskytovatelem služby s případným doporučením vhodné odborné péče.

27.03.2019

Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

27.03.2019

Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

27.03.2019

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

27.03.2019

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Publikace představuje ucelený pokus o návrh doporučené struktury, obsahu a rozsahu Minimálního preventivního programu (MPP) v České republice.

27.03.2019

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

Manuál obsahuje vybrané prověřené a osvědčené programy z oblasti primární prevence na třech úrovních provádění z hlediska cílové skupiny, tj. všeobecná, selektivní a indikovaná prevence.

27.03.2019

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Model představuje návrh klasifikace kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování (PPRCH) ve školství. Vychází z potřeby koordinovaného vzdělávání pracovníku v PPRCH nejen u pedagogických pracovníků, ale také u všech dalších profesí vstupujících v rámci preventivních aktivit do škol, případně majících vliv na podobu těchto preventivních aktivit.

27.03.2019

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Cílem autorů je nabídnout čtenáři možnost základní orientace v oblasti prevence kriminality. Publikace za tímto účelem přináší přehled různých pojetí a koncepcí prevence kriminality v zahraničním i domácím kontextu. Samostatné kapitoly se zabývají výčtem preventivních programů, a to jak v rámci Police ČR a jejich dílčích odborů, tak Městské policie hl. m. Prahy.

27.03.2019

Primární prevence rizikového chování ve školství

Publikace představuje základní koncepty primární prevence rizikového chování uplatňované v České republice. Seznamuje čtenáře se základními tématy a pojmy primární prevence v jednotné a strukturované podobě.

27.03.2019

Přehled modelů zajišťování aplikačních místností

Publikace stručně představuje dosavadní modely fungování aplikačních místností ve světě a nabízí přehledný souhrn informací o typech, rozmístění, cílech, principech a pravidlech pro fungování těchto specializovaných zařízení pro aktivní uživatele drog.

27.03.2019

Přehled studíí o zvládnutí závislosti na návykových látkách. Systematický přehled o léčbě poruch spojených s užíváním amfetaminu

Hlavním cílem publikace je hledat a určit rizika, přínosy a výdaje na různé druhy léčby závislosti na amfetaminu, jeho užívání, psychózy a odvykacích stavů.

27.03.2019

Hlasy žen. Zkušenosti a vnímání žen, které musí v Evropě čelit problémům souvisejícími s drogami

V Evropě představují ženy až čtvrtinu osob, u nichž se vyvinuly závažné problémy související s ilegálnímí drogami. Přibližně každá čtvrtá osoba nastupující na léčbu drogové závislosti je ženského pohlaví a jedno z pěti úmrtí přímo souvisejících s užíváním drog připadá na ženy (EMCDDA, 2005, 2006, 2008a).

27.03.2019

Dobrá praxe v harm reduction

Publikace Dobrá praxe v harm reduction představuje kritéria, která byla použita pro hodnocení programů, a způsob převedení na numerické výsledky, dále uvádí popis příkladů dobré praxe u jednotlivých typů programů, například jak funguje domácí terénní služba v městečku Knowsley.

27.03.2019

Metamfetamin (pervitin): situace v EU a její globální kontext

Tato publikace podává stručný přehled hlavních aspektů situace ohledně metamfetaminu v Evropě s ohledem na celosvětový kontext. Jednotlivé části tohoto dokumentu poskytují informace o chemickém složení metamfetaminu, možných výrobních postupech a jejich specificích, a o nejdůležitějších relevantních datech z EU.

27.03.2019

Substituční léčba opioidy ve věznicích. Praktický průvodce

Tato příručka substituční léčby opioidy ve věznicích má pomoci vězeňským lékařům, smluvním lékařům, vězeňským zdravotnickým pracovníkům, vězeňské správě, nevládním organizacím a dalším při poskytování nebo podpoře substituční léčby vězňů závislých na opioidech.