1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Práce s rubrikou Teorie evaluace

 

Tato rubrika je rozdělena na dvě části. První z nich nese název „Prevence“ a druhá „Teorie evaluace“. Důvodem tohoto členění je skutečnost, že web Evaluačního centra je zaměřen především na evaluaci primárně preventivních programů.

Tato rubrika je rozdělena na dvě části. První z nich nese název „Prevence“ a druhá „Teorie evaluace“. Důvodem tohoto členění je skutečnost, že internetové stránky Evaluačního centra je zaměřen především na evaluaci primárně preventivních programů.

V rubrice Prevence lze nalézt články věnující se vymezení prevence, blíže pak vymezení primární prevence a jejímu členění, minimálnímu preventivnímu programu, legislativě vztahující se k primární prevenci, standardům a procesu certifikace, zásadám efektivní prevence a odkazům na organizace, které se věnují primární prevenci. Vzhledem k tomu, že primární prevence se zaměřuje na rizikové chování, naleznete zde i článek věnující se tomuto tématu. Přečtením této rubriky získáte obecný přehled o tom, co vše do prevence obecně řadíme a co zahrnuje primární prevence, na jaké oblasti mohou být primárně preventivní programy zaměřeny, jakých témat se mohou týkat a jak by měly vypadat, aby byly co nejvíce efektivní.

V rubrice Evaluacenaleznete články věnující se vymezení pojmu evaluace, jednotlivým typům evaluace a postupu při evaluaci primárně preventivního programu. Po přečtení těchto článků byste měli rozumět pojmu evaluace, orientovat se v typech evaluace, vědět, čeho všeho se může evaluace týkat, na co může být evaluace zaměřena a v neposlední řadě mít představu o tom, jak proces evaluace probíhá, jak postupovat, když se rozhodnete evaluaci provádět.

U všech článků jsou uvedeny zdroje, ze kterých byly čerpány informace. Pro hlubší porozumění dané problematice je možné pokračovat ve studiu v uvedených odkazech.

Snahou bylo, aby články v obou rubrikách byly krátké, jasné, srozumitelné. Podkladem pro jejich vytvoření byly dvě e-learningové prezentace (1. Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět? 2. Evaluace primárně preventivních programů, která je rozdělena na tři kratší části - Teoretický úvod, Praktický návod, Evaluační nástroje). Tyto prezentace sloužily jako výukový materiál pro školní metodiky prevence, kteří absolvovali vzdělávací kurz, jehož součástí bylo i téma evaluace. První prezentace je teoreticky zaměřená, slouží k hlubšímu porozumění tématu evaluace tak, jak je prezentována v odborné literatuře. Na ni navazuje druhá prezentace, která se již konkrétně věnuje evaluaci v primární prevenci, jejímž cílem je poskytnout školním metodikům prevence a dalším pedagogům nástroj pro přípravu, realizaci a následné zhodnocení programu primární prevence. První část „Teoretický úvod“ slouží k připomenutí si témat prevence, rizikového chování a evaluace. Druhá část „Praktický návod“ obsahuje praktický návod na provádění evaluace primárně preventivních programů a třetí část „Evaluační nástroje“ je věnována ukázkám evaluačních nástrojů.

Uvedené e-learningové prezentace jsou komplexním souhrnem dostupných informací k tématu evaluace. Lze je využít jako výukový materiál, slouží také jako zdroj základních informací. Jsou jednoduše dostupné, není potřeba nikde se registrovat, prezentace se spustí pouhým kliknutím na odkaz. E-learningové prezentace jsou unikátní v tom, že jsou interaktivně koncipované, obsahují snímky powerpointové prezentace, které jsou podrobněji doplněny písemnými poznámkami, jež si může čtenář vykopírovat do souhrnného textu. Celá prezentace je namluvená, umožňuje tedy poslouchat text, aniž by se čtenář musel soustředit na obrazovku PC. V neposlední řadě jsou v průběhu každé prezentace obsaženy znalostní kvízy na dosud naučenou látku. Kvízy mohou mít jednu i více správných odpovědí. Uživatel si tak může rovnou ověřit, jak danému tématu porozuměl. Prezentaci je možné kdykoliv přerušit či vypnout a znovu se k ní kdykoli vrátit.

Obě prezentace jsou zveřejněny v níže uvedených článcích nesoucích názvy E-learning - Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět? E-learning - Evaluace primárně preventivních programů.

Dále zde naleznete článek Prezentace z kurzů, ve kterém jsou k dispozici tři powerpointové prezentace, které jsou nejvíce prakticky zaměřené. Podkladem pro jejich vytvoření byly výše uvedené komplexní e-learningové prezentace.

V rubrice Teorie evaluace lze tedy nalézt mnoho výukových materiálů v oblasti evaluace, liší se však zpracováním, některé jsou více zaměřené na teoretické poznatky, jiné na praktické využití. Vycházíme ze zkušenosti, že každého odborníka zajímají různé informace a v různém podání. Každý si tak může zvolit oblast, která ho více zajímá a tu si v daných prezentacích více nastudovat. Navíc může zvolit různé formy učení (čtení, poslech, znalostní kvízy).

Doporučujeme proto při studiu této rubriky zvolit následující postup:

1. Nejprve si přečtěte jednotlivé články v rubrice „Prevence“.

2. Poté si přečtěte jednotlivé články v rubrice „Evaluace“.

  • Získáte tak obecný přehled o obou oblastech, seznámíte se s dále používanými pojmy, zorientujete se.

3. Pro ukotvení, komplexní přehled či doplnění teoretických poznatků o evaluaci, o typech evaluace, etických otázkách, podrobném postupu při evaluaci a evaluačních nástrojích si projděte 1. e-learningovou prezentaci „Evaluace aneb Co by o ní školní metodici prevence měli vědět?“

4. Pro porozumění evaluaci v oblasti primární prevence si projděte 2. e-learningovou prezentaci „Evaluace primárně preventivních programů - Teoretický úvod, Praktický návod, Evaluační nástroje“.

5. Pokud Vám nebudou vyhovovat podoby komplexních e-learningových prezentací, projděte si powerpointové prezentace z kurzů, které jsou prakticky zaměřenypřímo na evaluaci primárně preventivních programů, poskytují však i obecné informace o evaluaci a jejích typech. Powerpointové prezentace vychází z obou e-learningových prezentací.

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

105