1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
22.03.2019

Standardy kvality

 

Prevence

Standardy kvality pro školní prevenci začaly vznikat v České republice v roce 2000. Nejdříve vznikl koncept Standardů odborné způsobilosti pro oblast prevence rizikového chování, který od té doby prošel složitým vývojem. Historicky první standardy kvality vznikly modelově pouze pro oblast adiktologie a nesly název Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Úkol vypracovat standardy vyplynul z Usnesení vlády č. 1045 z roku 2000 (o Národní strategii protidrogové politiky na období 2001–2004) a práce na jeho splnění byly zahájeny již v průběhu Phare Twinning projektu „Drogová politika“ ve spolupráci s odborníky z Belgie a Rakouska. Původní Standardy byly následně inovovány v roce 2008. Od roku 2012 pak již existují standardy komplexně pokrývající celou oblast rizikového chování a byly vydány pod názvem Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Celý systém je plně implementován do praxe a využíván různými institucemi i mimo resort školství.

Léčba

V roce 2005 byl po předchozích 10 letech vývoje (pracovní skupina připravující první verzi standardů vznikla v roce 1995) usnesením vlády České republiky ze dne 16. 3. 2005 č. 300 schválen systém certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, který slouží k zajištění kvality služeb poskytovaných v oblasti harm reduction, léčby a následné péče. Systém je v činnosti od roku 2006 a certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace NNO ze státního rozpočtu od roku 2007. Definováno je 9 základních typů služeb, kvalita služeb se ověřuje pomocí Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, které mají část obecnou a pro každý typ služeb i část speciální. V letech 2010–2012 byl v rámci projektu CEKAS „Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog“ zpracován návrh revize těchto standardů, který byl v závěru roku 2012 předložen k pilotnímu ověření v místních šetřeních.