1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
29.03.2019

Systém certifikací odborné kvality a způsobilosti

 

Prevence

Adiktologická prevence nevytváří jeden ohraničený systém, jako je tomu v léčbě, ale je začleněna do širšího konceptu prevence rizikového chování. Proto vznikly jednotné standardy kvality pro celou tuto oblast a nikoli pouze pro adiktologii, přestože první historické standardy kvality v byly vytvořeny právě modelově pro oblast adiktologické prevence. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným kritériím kvality. Jde o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu kvality o způsobu jejich naplnění. Je to jeden z příkladů praktické realizace normativní evaluace. Udělená certifikace je respektována jako garance kvality programu a ovlivňuje směřování státních finančních dotací. Pro školy je proces certifikace důležitý z hlediska objednavatelů programů. Díky udělené certifikaci má škola možnost poznat odborný kredit daného programu a lépe se rozhodnout, jaký program specifické primární prevence pro své žáky objednat.

Systém certifikací kvality je implementován v rámci resortu školství a disponuje jak proškoleným týmem hodnotitelů/certifikátorů, tak vypracovaným systémem hodnocení (včetně přímých inspekcí na realizovaném programu u poskytovatele péče) a navazujícím procesem vyhodnocení zjištěných skutečností, vypracováním protokolu a závěrečným zhodnocením a udělením certifikátu kvality prostřednictvím certifikačního výboru. Pro resort školství je současně získání certifikátu kvality základní podmínkou pro možnost žádat o finanční podporu z veřejných prostředků z programu určeného na prevenci rizikového chování, který je pravidelně ministerstvem každý rok otevírán.

Léčba a programy minimalizace rizik a škod

Standardy kvality pracovišť, zařízení a programů označovaných jako specializovaná adiktologická péče jsou kodifikovány prostřednictvím tzv. Certifikačních standardů odborné způsobilosti. Tento dokument je nyní dostupný v nové/aktualizované verzi z roku 2012, díky projektu vedeným Národním vzdělávacím fondem. Dokument specifikuje základní typy adiktologické péče v oblasti léčby, rehabilitace a programů minimalizace rizik a škod. V souladu s dokumentem je pak nastaven celý proces hodnocení příslušných provozů a jejich certifikace (řád, systém vzdělávání certifikátorů, způsob hodnocení, vzorové dokumenty atd.). Tím je formálně zajištěna identifikace těchto zařízení z hlediska systému (tj. jejich odlišení a specifikace vůči jiným typům zdravotní a sociální péče) a je možné vytvářet první mapy dostupnosti specializované adiktologické péče dle počtu a charakteru cílové skupiny v návaznosti, a tedy definované potřebnosti této péče na národní i regionální úrovni. Certifikační standardy tak tvoří nedílnou součást koncepce adiktologické specializované péče, neboť mj. slouží právě jako formální nástroj rozlišení a diferenciace této péče od jiných typů zdravotní a sociální péče a činí tento proces administrativně i obsahově jasně definovaný, strukturovaný a kontrolovatelný.