1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Rozdělení evaluace z hlediska užitého typu výzkumu

Evaluaci je možné rozdělit z hlediska různých kritérií. Jedním z nich je také dělení podle užitého typu výzkumného plánu. Pak můžeme rozlišit evaluaci experimentální, kvaziexperimentální a neexperimentální.
16.01.2019

Evaluace

V odborné literatuře a dalších odborných zdrojích se lze setkat s mnoha různými definicemi pojmu evaluace. Uvádíme několik vybraných, spolu s odkazy, kde je možné nalézt i definice další.
16.01.2019

Typy evaluace

Existuje mnoho způsobů třídění evaluce do kategorií. Někteří autoři rozlišují typy z hlediska práce s výsledky evaluace, jiní podle aktuálně hodnocených fází, další pak využívají výzkumné rozdělení. V následujícím textu jsou uvedena vybraná dělení.

16.01.2019

Analýza potřeb

Při rozdělení evaluace z hlediska hodnocených fází programu vycházíme ze skutečnosti, že ještě před samotným zahájením implementace programu by měla být provedena analýza potřeb cílové skupiny programu.

16.01.2019

Evaluace přípravy

Základem kvalitního primárně preventivního programu je kvalitní příprava všech jeho částí ještě před jeho zavedením do praxe. Již ve fázi příprav je tedy důležité začít s evaluací a následnými případnými úpravami tak, aby do praxe byl program zaveden s již výslednými změnami plynoucími z hodnocení.

16.01.2019

Evaluace procesu

Dalším typem evaluace při rozdělení z hlediska hodnocených fází programu je evaluace procesu. Evaluace procesu je poměrně náročná, zahrnuje v sobě velký komplex důležitých částí preventivního programu, který je potřeba vyhodnotit. Zároveň však umožňuje i během programu provádět nezbytné úpravy a vyladit program podle představ jeho realizátorů.

16.01.2019

Evaluace výsledku

Evaluace výsledku je velmi podstatným typem evaluace. Sděluje nám, zda je preventivní intervence úspěšná ve vykazování výsledků, jichž jsme chtěli dosáhnout. Zároveň je důležitým podnětem pro úpravy programu a rozhodování o jeho dalším směřování.

16.01.2019

Evaluace spokojenosti klientů

Nejen u programů primární prevence je užitečné provádět evaluaci spokojenosti cílové skupiny s programem, s lektory, s průběhem lekcí atd. Evaluace dává možnost klientům programu vyjádřit své pocity a evaluátorům či realizátorům programu podstatnou informaci o tom, jak program vnímají ti, pro které byl určen.

16.01.2019

Ekonomická evaluace

Ekonomická evaluace poskytuje zpětnou vazbu o tom, zda preventivní či jiný program představuje efektivní vynaložení zejména finančních, ale i lidských či materiálních zdrojů. Následně je možné program upravit podle výsledků či případně prostředky investovat do jiného.

16.01.2019

Normativní a formativní evaluace

Evaluaci je možné rozdělovat podle různých hledisek. Jedním z pohledů je rozdělení z hlediska práce s výsledky hodnocení. Takto rozlišujeme formativní, vedoucí ke zlepšení a normativní evaluaci, která může program hodnotit, oceňovat i trestat.

16.01.2019

Postup při evaluaci

Podle WHO (2000) probíhá evaluace obvykle ve dvou hlavních krocích, a to v plánování a ve vlastním provádění evaluace. V následujících řádcích jsou uvedeny jednotlivé části obou fází tak, aby bylo možné se podle nich řídit při přípravě evaluace.

16.01.2019

Etické otázky evaluace

V souvislosti s realizací evaluace preventivních aktivit mohou vyvstat určité etické otázky. Dále se text zaměřuje na několik z nich, pro primární prevenci nejzásadnějších.

O PROJEKTU

 

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) vznikly internetové stránky věnované teorii evaluace a jejímu praktickému využití.

Zde naleznete nejen články věnované teorii evaluace, ale také evaluační nástroje určené k dalšímu praktickému využití. Rubrika "teorie evaluace" se snaží vymezit primární prevenci jako takovou a dále definovat jednotlivé typy evaluace. V rubrice "nástroje pro evaluaci" naleznete samotné nástroje / dotazníky zaměřené na užívání drog a další rizikové chování.


Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.


111