1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
29.03.2019

Systém prevence a léčby v České republice

 

Systém prevence a léčby je v České republice zajišťován prostřednictvím relativně složitého systému financování i poskytovaní péče. Jako celek je tento systém popsán v dokumentu pod názvem Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb. Školní prevence je koordinována prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Samotná adiktologická prevence (tj. prevence užívání návykových látek a jeho dopadů) je pak součástí širšího konceptu prevence rizikového chování. Programy minimalizace rizik a škod (harm reduction and risk reduction) tvoří součást širšího konceptu specializovaných adiktologických služeb spolu s léčebnými programy a následnou péčí.

Diferencovaně poskytovaná péče pacientům/klientům s adiktologickými poruchami je zajišťována prostřednictvím sítě ambulantních, stacionárních či lůžkových (pobytových) služeb. Z formálního hlediska je specializovaná adiktologická péče v České republice vymezena prostřednictvím standardů odborné způsobilosti(ev. též standardů kvality) a za specializovanou péči tedy považujeme pouze péči poskytovanou v organizacích, které úspěšně prošly řádným certifikačním procesem a byly prostřednictvím těchto standardů evaluovány.

V současné době je v České republice možné rozlišit adiktologickou péči zdravotní, členící se dále na adiktologickou péči lékařskou (tj. obor návykových nemocí) a adiktologickou péči nelékařskou zdravotnickou (tj. odpovídající profilu nelékařské odbornosti zdravotnického pracovníka adiktologa) a adiktologickou péči prováděnou v programech sociálních služeb, v zařízeních speciálního školství (např. diagnostické ústavy nebo střediska výchovné péče) nebo např. ve věznicích. Jednotlivé typy specializované péče vyžadují úzkou vazbu a kombinaci těchto přístupů/perspektiv a v praxi je nutné udržet komplexnost služeb a jejich nedělitelnost. V opačném případě specializované služby zásadně ztrácejí na své efektivitě a přestávají korespondovat s potřebami pacientů a klientů.

Adiktologická péče (ve smyslu Koncepce sítě služeb) má dále charakter specializované péče, jejíž jedinou či dominantní cílovou skupinou jsou klienti a pacienti užívající návykové látky, závislí i patologičtí hráči. Typy služeb jsou jasně definovány standardy kvality a navazují na ně doporučené postupy v oboru adiktologie. Mimo tuto specializovanou péči jsou služby poskytovány samozřejmě též organizacemi/subjekty, jejichž cílová skupina je definována šířeji (např. pacienti s poruchou z okruhu psychiatrických diagnóz, do kterých patří také poruchy způsobené užíváním návykových látek) nebo velmi široce (všechny osoby, např. klientela praktického lékaře pro dospělé). Dále je možno rozlišit péči ambulantní a lůžkovou, a to v různých typech služeb podle oboru/resortnosti i podle specializace.