1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
akulh 13.12.2022

Doktorské studium


3271

Doktorský studijní program Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví nabízí unikátní možnost zapojit se do transdisciplinárního výzkumu závislostí spojujícího kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody. Studium vede doktorandy k analýze různých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a pro závislostní chování.

3218

Foto: Vladimír Šigut

Co nabízíme

Studenti získají transdisciplinární vědecký pohled na adiktologii a budou schopni nezávisle navrhovat a provádět vědecké studie v různých prostředích souvisejících s užíváním návykových látek a rizikovým chováním na úrovni jednotlivců, skupin, společnosti a protidrogové politiky.

Studenti se budou moci zapojit do výzkumných projektů Kliniky adiktologie a zažijí progresivní formu vzdělávání využívající metodu „blended learning“ kombinující prezenční výuku s on-line moduly. Výuka probíhá převážně v angličtině, jazyce současné vědy. 


Je pro mě doktorské studium v oboru adiktologie to pravé?

2734Studuji magisterské studium a chci pokračovat v doktorském studiu.

Doktorský studijní program vám umožní stát se seniorním výzkumným pracovníkem v oblasti závislostních věd. Ve své práci můžete pokračovat jako nezávislý výzkumný pracovník v akademických nebo výzkumných institucích, státní správě nebo v soukromém sektoru.


2735Jsem odborník a chci si rozšířit svou expertízu.

Multioborovost adiktologie vám umožní prohloubit si vaše odborné znalosti, ať už jste zdravotnický pracovník, psycholog, sociolog nebo jste odborníkem v jiném příbuzného oboru. Vstupem do doktorského studijního programu Adiktologie vstoupíte do světa špičkové vědy, která nezná hranic.


3217

Foto: Martin Pinkas


Obecné informace o studijním programu

Forma studia:

Prezenční/kombinovaná forma

Standardní doba studia:

4 roky

Udělený titul:

Doktor filozofie (Ph.D.)

Ukončení studia:

Státní doktorská zkouška + obhajoba doktorské disertační práce

 

Požadavky pro přijetí

Vzdělání:

Přijetí k doktorskému studiu je podmíněno absolvováním magisterského studijního programu nebo získáním vyšší kvalifikace.

Jazykové požadavky:

Studovat můžete buď v češtině nebo angličtině. Důrazně však doporučujeme dostatečnou znalost anglického jazyka.

 

Studijní požadavky

Požadavky pro studium specifikují minimální požadavky, které musí každý doktorand splnit, aby byl přijat ke státní doktorské zkoušce a obhajobě doktorské dizertační práce (absolvované kurzy a přednášky, publikované články, účast na konferencích apod.).

Na základě transdisciplinárního přístupu k závislostem je kladen důraz na získávání znalostí a rozvoj kompetencí v současných výzkumných metodách a datové analýze, výzkumnou etiku, efektivní a úspěšné sdělování vědeckých výsledků a implementaci výsledků vědecké práce založených na důkazech do praxe.

  

Kurzy a přednášky:

Úspěšné absolvování všech povinných kurzů a přednášek v souladu s individuálním studijním plánem. Kurzy jsou organizovány formou blended learning (kombinace e-learningu a přednášky)

Publikační činnost:

2 publikace v impaktovaných časopise (původní články nebo přehledové studie), 4 publikace v časopisech indexovaných v databázi Scopus, 4 publikace v jiných recenzovaných časopisech

Účast na konferencích:

Aktivní účast na 1 mezinárodní a 2 domácích konferencích

Grantová žádost:

1 podaná žádost o grant nebo účast v 1 výzkumném grantovém projektu

Výuka a přednášková činnost:

1 semestr výuky jako asistent pedagoga v pregraduálním studiu

Zahraniční stáž:

1 studijní pobyt v zahraničí v minimální délce 1 měsíc

 

3222

Foto: David Kaufman


Jak podat přihlášku do doktorského studijního programu

Máte zájem o doktorské studium v oboru Adiktologie? 

Zde je návod, jak se můžete ucházet o doktorát na Klinice adiktologie:


Krok 1: Kontaktujte Kliniku adiktologie a začněte hledat školitele

Ještě před založením přihlášky si nejprve musíte najít a oslovit vhodného školitele, který vám pomůže najít vhodné téma vašeho doktorského výzkumného projektu. Školitel, který je členem profesorského sboru kliniky, vám během vašich studií také poskytne poradenství a mentoring.

Existují dva způsoby, jak najít vhodné téma pro váš doktorský výzkum. Můžete se buď přihlásit na otevřené doktorandské místo, nebo se můžete obrátit na konkrétního školitele s vlastním návrhem tématu. Téma vašeho výzkumu by mělo být v souladu s odborným zájmem vašeho školitele.

Podporu při výběru vhodného školitele a tématu doktorského výzkumu vám poskytne zástupce pro vědu a výzkum Kliniky adiktologie.


Krok 2: Vypracujte návrh doktorského výzkumného projektu

Jakmile se svým školitelem dohodnete téma doktorského výzkumného projektu, musíte vypracovat návrh studie, který prokáže význam vašeho výzkumu. Protokol studie by měl popisovat téma, kterému se chcete věnovat, nastínit cíle, kterých chcete dosáhnout, a popsat metody, které hodláte použít.

Váš výzkumný návrh hraje významnou roli při rozhodování oborové komise o přijetí do doktorského programu. Měl by prokázat váš potenciál jako dobrého výzkumného pracovníka a ukázat, že jste schopen/a kriticky uvažovat a jasně a smysluplně sdělovat své nápady. Doporučujeme proto vymezit si dostatek času na zpracování kvalitního a konkurenceschopného návrhu.


Krok 3: Podejte přihlášku

Jakmile se rozhodnete pro své výzkumné téma a dokončíte nezbytné přípravy, věnujte prosím čas podání přihlášky. Fakultní portál elektronického podávání přihlášek vás provede procesem podávání přihlášek. Budete muset nahrát celou řadu dokumentů, včetně návrhu doktorského výzkumu, dokladu o kvalifikaci a životopisu. Budete také vyzváni k uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.


3270

Foto: David Kaufman


Kdy se přihlásit?

Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu na 1. lékařské fakultě je obvykle stanoven na konec dubna. Konkrétní termíny pro podání přihlášky do doktorských studijních programů jsou zveřejněné na webových stránkách fakulty. 

Příprava kvalitního návrhu výzkumné studie a získání všech podkladů pro podání přihlášky může trvat týdny i měsíce. Důrazně doporučujeme, abyste si na tento proces vymezili dostatek času. 

Kliknutím na tlačítko "podat přihlášku" budete přesměrováni na přihlašovací portál.

Po podání přihlášky budete pozváni k přijímací zkoušce. Důležitou součástí přijímací zkoušky je obhajoba vašeho doktorského výzkumného projektu před oborovou komisí. Přijímací zkouška se obvykle koná ve druhé polovině června. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vás následně bude informovat o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí formou dopisu. 

Jakmile budete přijati, následuje zápis do studijního programu. Studium zahájíte na začátku října.3221

 


2727Chcete se dozvědět více?

Více informací najdete na webových stránkách 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
V letech 2017–2022 probíhala Inovace doktorského studijního programu adiktologie s podporou Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489.

3220  

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 NAJDETE NA WEBU FAKULTY