1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
18.09.2019

Celoživotní vzdělávání adiktologů

Celoživotní vzdělávání adiktologů

Adiktologové mají dle zákona č. 96/2004 Sb. jako nelékařský obor ve zdravotnictví danou povinnost se dále vzdělávat, avšak od roku 2017 byl zrušen kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Více informací naleznete zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registrace-vykon-povolani-bez-odborneho-dohledu_929_3.html

Kvalifikace adiktologa – možnosti získání

1) Absolvováním studijního bakalářského či magisterského oboru adiktologie na 1. Lékařské fakultě UK v Praze

V případě, že jste ukončili studium na výše zmíněných typech škol, můžete rovněž zažádat o vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, a to do 18ti měsíců od vykonání státní zkoušky. Po uplynutí 18ti měsíců je již potřeba sbírat kredity.

2) Kvalifikace adiktologa bez dalšího studia

V roce 2008 vešla v platnost novela zákona č. 96/2004 Sb., která umožňuje pracovníkům, kteří vykonávají preventivní, léčebnou a rehabilitační péči o osoby závislé na návykových látkách a splňují podmínky přechodných ustanovení, zažádat o uznání odborné způsobilosti adiktologa. V zákoně č. 189/2008 článek VIII jsou vyjmenované podmínky, po jejichž splnění je odborná způsobilost uznána. Základní podmínky uznání odborné způsobilosti jsou: získání odborné způsobilosti všeobecné sestry nebo předchozí nejméně tříleté studium v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření, a dále musí být splněna podmínka prokázání 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa. Základní podmínky uznání odborné způsobilosti jsou: získání odborné způsobilosti všeobecné sestry nebo předchozí nejméně tříleté studium v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření, a dále musí být splněna podmínka prokázání 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa.

3) Kvalifikace adiktologa získaná dalším způsobem absolvováním akreditováného kvalifikačního kurzu adiktolog

Základní podmínky pro ty, jež nemohou prokázat 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa jsou: absolvování nejméně tříletého studia v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktologie, pokud byl zahájen do konce roku 2011, nebo získáním způsobilosti všeobecné sestry a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktologie, pokud byl zahájen do konce roku 2011.

(informace z www.asociace-adiktologu.cz)