1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Co v primární prevenci funguje aneb Zásady efektivní prevence

Efektivní primární prevence rizikového chování by měla být založena na vědecky ověřitelných znalostech, na důkazech pocházejících z výzkumných studií a pedagogických poznatků (evidence-based přístup) (Miovský et al., 2004), na znalostech vycházejících z různých oblastí, jako jsou například farmakologie, sociologie, psychologie, výživa, fyziologie, epidemiologie, kriminonologie či medicína (Crippen, 1983, in Skalík, 2003). Kromě výše uvedeného by měla být též komplexní, tj. zahrnovat jak aktivity nespecifické (volnočasové), tak specifické (programy všeobecné, selektivní i indikované primární prevence).

16.01.2019

Standardy a ověřování jejich naplnění v procesu certifikace

Oblast specifické primární prevence rizikového chování (doposud zejména užívání návykových látek) spadá do kompetencí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jeho úkolem je mimo jiné zajišťovat její kvalitu. K tomu slouží Standardy, jejichž naplňování se ověřuje v procesu certifikace.

16.01.2019

Co je prevence

Na prevenci můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Nejrychleji se vyvíjela prevence užívání návykových látek. Stala se tak tvůrcem a hybatelem procesu vývoje prevence jako celku (Miovský et al., 2010).

16.01.2019

Rozdělení primární prevence

Primární prevenci členíme na tzv. nespecifickou a specifickou primární prevenci. Specifickou primární prevenci dále členíme na všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci.

16.01.2019

Vymezení rizikového chování

Pod pojmem rizikové chování rozumíme takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Tento pojem nahrazuje dříve používaný termín sociálně patologické jevy.

16.01.2019

Legislativa vztahující se k primární prevenci

K primární prevenci se vztahuje množství zákonů, metodických pokynů a dalších norem. Na tomto místě bude uveden pouze stručný přehled těch nejvýznamnějších, kompletní seznam legislativních norem upravujících oblast primární prevence rizikového chování je k dispozici v publikaci Primární prevence rizikového chování ve školství (Miovský et al., 2010).

O PROJEKTU

 

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) vznikly internetové stránky věnované teorii evaluace a jejímu praktickému využití.

Zde naleznete nejen články věnované teorii evaluace, ale také evaluační nástroje určené k dalšímu praktickému využití. Rubrika "teorie evaluace" se snaží vymezit primární prevenci jako takovou a dále definovat jednotlivé typy evaluace. V rubrice "nástroje pro evaluaci" naleznete samotné nástroje / dotazníky zaměřené na užívání drog a další rizikové chování.


Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.


111