1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 22.01.2020

Bakalářské studium adiktologie

Zajímá Tě problematika závislostí a pomoc lidem, kteří užívají návykové látky? Bakalářské studium adiktologie je zajímavý nelékařský zdravotnický obor na 1. LF UK vyučovaný v prezenční i kombinované formě. Nabízí pestré studium vyučované předními odborníky v oboru adiktologie a mezioborové vzdělání s kvalifikací pro samostatnou práci ve zdravotnictví.

O studiu: Bakalářské studium adiktologie je rozvrženo do 3 let studia. V prvním roce je kladen důraz především na osvojení znalostí v základních medicínských oborech, jež jsou doplněny o úvod do studia adiktologie. Od druhého ročníku se studium soustředí na odborné adiktologické předměty s mezioborovým přesahem do oblastí psychologie, sociální práce, sociologie, práva nebo kriminologie. Závěr studia je zaměřen na praktickou přípravu, která zahrnuje zvládnutí základních poradenských a terapeutických dovedností. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkoušku a obhájením odborné práce na aktuální adiktologické téma. Studenti oboru adiktologie mají možnost strávit část studia na zahraničních partnerských univerzitách a také dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu adiktologie na 1. LF UK. Bakalářský program adiktologie je možné studovat také v kombinované podobě, což umožňuje doplnit si odborné VŠ vzdělání při zaměstnání.

Uplatnění absolventů: Absolventi oboru adiktologie se uplatňují zejména jako pracovníci preventivních programů užívání návykových látek a pracovníci služeb pro uživatele drog (zdravotnických i nezdravotnických, státních i nestátních), a dále jako pracovníci veřejné správy koordinující systém péče pro uživatele drog a prevence rizikového chování. Osvojené znalosti a dovednosti mohou uplatnit v širokém spektru multidisciplinárních týmů, jež se zabývají řešením problémů spojených s užíváním návykových látek v různých pracovních prostředích – např. nízkoprahové zařízení pro uživatele drog, terapeutická komunita, zařízení sociálních služeb nebo speciálního školství, vězeňská služba, policie či soukromý sektor. Profese adiktologa je zařazena mezi nelékařská zdravotnická povolání, a to novelou zákona č. 96/2004 Sb., adiktolog tak může provádět samostatnou práci ve zdravotnictví.

Požadavky na uchazeče: Studium je vhodné pro všechny, kdo se zajímají o transdisciplinární obor adiktologie nebo v něm pracují, a kdo dokončili úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Přijímací řízení je tvořeno písemným testem z biologie a adiktologie v rozsahu dostupných modelových otázek.
Termín pro zasílání přihlášek k přijímacímu řízení je vždy poslední únor daného kalendářního roku. Zájemci o studium musí ve stanoveném termínu zaslat vyplněnou přihlášku k přijímacímu řízení (ke stažení na https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prijimacky) a uhradit příslušný poplatek.

Najdi si Studium adiktologie také na Facebooku!

Informace o přijímacím řízení pro bakalářský obor adiktologie 2020/2021

Uchazeči o studium bakalářského oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v této části naleznou řadu praktických informací souvisejících s přijímacím řízením.

Přijímací řízení:
Informace o aktuálních termínech a kompletní podmínky přijetí jsou k dispozici na webových stránkách https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20202021

Přijímací řízení je složeno ze dvou písemných částí - testů.

· písemný znalostní test z oboru adiktologie (celkem 50 otázek) – zaměřuje se na ověření znalostí základních oborových pojmů. K dispozici jsou modelové otázky, které lze zakoupit na pokladně děkanátu 1. LF UK.

· písemný znalostní test v oboru biologie (celkem 100 otázek) – test vychází z Modelových otázek (možno zakoupit v pokladně děkanátu).

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení středoškolského studia s maturitou a odeslání výhradně elektronické přihlášky ke studiu do 29. února 2020. K přihlášce musí být přiloženo potvrzení o zaplacení poplatku spojeného s přijímacím řízením. Více informací naleznete na webových stránkách 1. lékařské fakulty v sekci věnované uchazečům o studium.