1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 21.04.2020

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Dokument navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služebpro uživatele psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a praktických dovedností, které se projeví ve schopnostech zvládat základní úrovně primární prevence v podmínkách školní praxe a s ohledem na standardní činnosti školního metodika prevence.

27.03.2019

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a praktických dovedností, které se projeví ve schopnostech zvládat základní úrovně primární prevence v podmínkách školní praxe a s ohledem na standardní činnosti školního metodika prevence.

27.03.2019

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek

Základní myšlenka tohoto programu vychází z potřeby včasné intervence v raných stadiích vývoje drogového problému. Smyslem je podchytit rizikovou skupinu problémových uživatelů návykových látek formou krátkodobého intervenčního programu, zabránit tak či zmírnit progresi potenciálního problémového vývoje.

27.03.2019

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

Dostává se Vám do ruky vybraný soubor psychosociálních her a technik, který je nedílnou součástí akreditovaného vzdělávacího programu „Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ“.

27.03.2019

Metodika vedení třídnických hodin

Práci třídního učitele v tématech primární prevence vnímáme jako důležitý a základní článek pro předcházení a prvotní řešení rizikových projevů v chování žáků. Proto jsme rádi, že se Vám do rukou dostává Metodika vedení třídnických hodin ve vztahu k primárně preventivním aktivitám v práci třídního učitele.

27.03.2019

Program prevence kriminality na základních školách

Program cílené prevence na základních školách (dále jen PCP) vznikl v roce 2007 jako pilotní projekt na šestnácti základních školách ve městě Brně. V následujícím roce se do něj zapojilo již třicet pět škol.

27.03.2019

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Dostává se Vám do rukou materiál, v němž jsme připravili návrhy různých aktivit pro práci s dětmi v prevenci drogových závislostí na základních školách. Většina z nás, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, si je vědoma narůstajícího problému mezi mladými lidmi v rámci jejich setkání nebo experimentu s návykovými látkami.

27.03.2019

Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory

Období dospívání je klíčové ve smyslu psychologických a sociálních změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit budoucí vývoj jedince, ať už ve smyslu negativním nebo pozitivním. Dospívající, kteří v tomto věku začínají užívat návykové látky, jsou vystaveni většímu riziku toho, že stresové situace, které se v jejich životě budou objevovat, začnou řešit výhradně tímto způsobem, tedy pomocí návykových látek.

27.03.2019

Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování | Metodika pro učitele

Do rukou se Vám dostává metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ, vytvořená s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. K jejímu zpracování inspirovala autory řecká verze (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou přepracovali s ohledem na podmínky naší školské prevence a se souhlasem a svolením původních autorů.

27.03.2019

Metodika osobního rozvoje

Metodika osobního rozvoje vznikala v reakci na požadavky ze strany pedagogů. Pedagogové projevovali zájem o systematický a dlouhodobý vzdělávací program nabízející praktické techniky pro práci se školní třídou, které by vhodně navazovaly na rámcové vzdělávací programy osobnostní a sociální výchovy a ostatních předmětů, jež zahrnují problematiku osobnostně sociální výchovy a zdravého životního stylu s přesahem k možným rizikovým projevům chování a užívání návykových látek. Při tvorbě jednotlivých modulů metodiky jsme také zohledňovali bio-psycho-sociální pohled na vývoj jedince.

27.03.2019

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady | Příručka učitele

Cílem zpracovaného textu je vytvoření „Příručky pro učitele“, která propojuje trestní, přestupkové, rodinné, sociální a školské právo tak, aby dávala pro učitele ucelený a jasný obraz postavení dítěte a žáka z pohledu celého právního systému. Vytvořená příručka pro učitele může sloužit jako stručný a přehledný návod.

27.03.2019

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka | Příklad dobré praxe

Naší představou bylo utvořit ucelený program určený školním metodikům prevence a dalším pedagogům, kteří chtějí na této pozici ve školách a školských zařízeních působit. Svým obsahem má pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže základních a středních škol.

27.03.2019

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS – SUBSTANCE USE RISK PROFILE SCALE)

Dotazník SURPS („Substance Use Risk Profile Scale“) je jedinou ucelenou metodou, která umožňuje měřit čtyři osobnostní rysy – negativní myšlení (Hopelessness), přecitlivělost (Anxiety Sensitivity), impulzivitu (IMPulsivity) a vyhledávání vzrušení (Sensation Seeking). Tato metoda typu „tužka/papír“ umožňuje rychle a jednoduše provádět velké longitudinální a epidemiologické šetření zabývající se vztahem mezi osobnostními rysy a rizikových chováním. Autorky tento nástroj představily na „Annual Meeting of the Research Society on Alcoholism“ v Santa Barbaře v Kalifornii (1999) a na „Annual Symposium of the Society for the Study of Addiction“ (2001) v Leedsu ve Velké Británii.

27.03.2019

Poruchy příjmu potravy. Příručka pro pomáhající profese

Pochopit poruchy příjmu potravy pro lidi s normální chutí k jídlu a pocity hladu bývá velmi těžké. Většina lidí těžko toleruje utrpení spojené s fyzickou bolestí, stresem a hladověním. Pro účinnou pomoc je nutné získat dostatek kvalitních informací.

27.03.2019

Harm reduction a alkohol

Publikace prezentuje možnosti aplikace harm reduction přístupu (minimalizace rizik) ve vztahu k alkoholu. Strukturuje harm reduction intervence na úrovni společnosti i jednotlivce. Text dotváří charakteristika alkoholu jako psychoaktivní látky a informace o prevenci předávkování alkoholem.

27.03.2019

Harm reduction a užívání tabáku

Publikace prezentuje možnosti aplikace harm reduction přístupu (minimalizace rizik) ve vztahu k užívání tabáku. Strukturuje harm reduction intervence na úrovni společnosti i jednotlivce. Text je doplněn o základní dostupná epidemiologická data a charakteristikutabáku a nikotinu z pohledu minimalizace rizik (risk reduction a harm reduction).