1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Legislativa vztahující se k primární prevenci

 

Publikace je zdarma ke stažení na http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/17/2670/Primarni-prevence-rizikoveho-chovani-ve-skolstvi.

Usnesení vlády České republiky:

Základním dokumentem upravujícím oblast celé protidrogové politiky, včetně jejího důležitého pilíře primární prevence, je Národní strategie protidrogové politiky.

Usnesení vlády č. 340/2010, o Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie 2010-2018 (Vláda ČR, 2011) navazuje na předchozí strategii na období 2005-2009, byla zpracována na základě závěrů hodnocení její úspěšnosti. Strategie definuje východiska protidrogové politiky vlády, směry řešení problému užívání návykových látek.Strategie má definovány 4 základní dlouhodobé cíle:

  1. snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi,
  2. snížit míru problémového a intenzivního užívání drog,
  3. snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost,
  4. snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi.

Podrobnější definování dílčích cílů, nástrojů a aktivit k dosažení strategických cílů a definování priorit protidrogové politiky na nejbližší období bude úkolem a obsahem tří navazujících akčních plánů na období platnosti strategie, každého v délce 3 let.

Dokumenty MŠMT:

Na tomto místě jsou uvedeny zásadní zákony Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je odpovědné za celou oblast primární prevence rizikového chování.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28

Tento dokument nahrazuje stávající Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51. Součástí Metodického doporučení by měl být praktický návod pro školy „Co dělat, když“, který poskytuje doporučení, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. Dokument je však v současné době stažen z webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu jeho úprav (MŠMT, 2011).

Další dokumenty a podrobnější informace je možné nalézt ve výše uvedené publikaci.

Použité zdroje:

Běhounková, L. & Pilík, V. (2010). Přehled legislativy pro oblast prevence. In: Miovský et al. (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: SCAN, TOGGA.

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J. & Novák, P. (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: SCAN, TOGGA.

MŠMT (2011). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Staženo z: http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-doporuceni-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani, cit. 11.7. 2011.

Vláda České republiky (2011). Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Staženo z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dokumenty/narodni-strategie/narodni-strategie-protidrogove-politiky-na-obdobi-2010-az-2018-71880/, cit. 11.7. 2011.

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

106

počet zobrazení: 2323 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
O PROJEKTU

 

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) vznikly internetové stránky věnované teorii evaluace a jejímu praktickému využití.

Zde naleznete nejen články věnované teorii evaluace, ale také evaluační nástroje určené k dalšímu praktickému využití. Rubrika "teorie evaluace" se snaží vymezit primární prevenci jako takovou a dále definovat jednotlivé typy evaluace. V rubrice "nástroje pro evaluaci" naleznete samotné nástroje / dotazníky zaměřené na užívání drog a další rizikové chování.


Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.


111