1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.04.2024

PEACHD - Piloting European Action on Cancer Health Determinants


Řešitel projektu za ČR

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze


Zadavatel

Program EU4Health (2021/2027)


Číslo projektu

101129260


Doba řešení  

1.2.2024 – 31.1.2027

Anotace

6771


Integrovaná prevence nádorových onemocnění prostřednictvím rizikových faktorů životního stylu - adaptace a operacionalizace přístupu BRIEF

Rakovina představuje téměř čtvrtinu všech ročních úmrtí v Evropě a do roku 2040 se má toto číslo zvýšit o více než 34 %. V Evropě existují nerovnosti mezi jednotlivými skupinami obyvatel, přičemž skupiny s nižším socioekonomickým statusem (SES) jsou rakovinou neúměrně zatíženy.

Poptávka po péči převyšuje zdroje evropských zdravotnických systémů, zejména v zemích, kde žije větší počet uprchlíků, a proto jsou prioritou rozsáhlé a účinné preventivní iniciativy.

Vzhledem k tomu, že téměř polovinu všech případů rakoviny lze přičíst chování, jako je kouření, užívání alkoholu, nevhodné stravovací návyky, sedavý způsob života, nadváha a nadměrné vystavení ultrafialovému záření (UV), závisí prevence a kontrola rakoviny do značné míry na formování lidského chování.

Hlavním cílem projektu PEACHD je vyvinout a vyzkoušet rozsáhlý integrovaný screening a krátkou poradenskou intervenci pro prevenci rakoviny prostřednictvím řešení rizikových faktorů životního stylu: kouření, konzumace alkoholu, nedostatku fyzické aktivity, nezdravé stravy, nadváhy a vystavování se UV záření.

Projekt PEACHD přizpůsobí a operacionalizuje přístup WHO-EU BRIEF (2022) k provádění krátkých intervencí v primární péči různým evropským kontextům a populacím s cílem řešit nerovnosti v oblasti zdraví; s využitím participativních procesů se sladí s cíli společné akce EU proti rakovině a definují a spoluvytvářejí se intervenční protokoly a nástroje, které se budou používat ve třech různých prostředích.

Nástroje budou upraveny na míru a pilotně ověřeny z hlediska proveditelnosti ve třech zemích: v Polsku, České republice a Španělsku (Katalánsko), se zvláštním zřetelem na uprchlíky/migranty a obyvatelstvo s nízkým sociálním statusem.

Konkrétně se PEACHD zaměřuje na:

– vyvinutí a přizpůsobení osobní intervence a digitálního nástroje pro řešení chování v oblasti životního stylu, které zvyšuje riziko rakoviny (a dalších neinfekčních onemocnění);

– vyškolení zdravotníků, sociálních pracovníků, poskytovatelů komunitní péče a ukrajinských odborníků v oblasti intervence a na propagaci vytvořeného digitálního nástroje;

– prozkoumání dosahu programu u běžné populace, skupin s nízkým sociálním statusem a vysídlených osob.


Očekává se, že projekt PEACHD bude mít dopad na klíčové vědecké a společenské oblasti EU, především na vytváření a šíření nových poznatků, podporu provádění inovativních intervencí, snižování zátěže rakovinou (a zátěže jinými neinfekčními nemocemi) a podporu rozhodování založeného na důkazech.

PEACHD bude mít dopad na občany EU tím, že bude podporovat a doplňovat společnou akci při snižování celkové zátěže rakovinou a při realizaci obecného cíle programu EU4Health, kterým je zlepšování a podpora zdraví. Další dopad bude mít v průřezové prioritní oblasti snižování nerovností v oblasti zdraví tím, že se zaměří na zranitelné skupiny, zejména na obyvatelstvo s nízkým sociálním statusem a vysídlené obyvatelstvo.

Obecně lze shrnout, že výsledky programu PEACHD zahrnují:

– Vývoj a pilotní provoz vícefaktorového screeningu a krátké intervence (SBI) zaměřené na rizikové faktory rakoviny a dalších neinfekčních onemocnění související se životním stylem v prostředí primární a komunitní péče;

– pilotní školení zdravotnických pracovníků a pracovníků komunitní péče, kteří pracují se zranitelnými skupinami, v oblasti poskytování této intervence;

– pokyny pro realizaci školení a jeho přizpůsobení místním podmínkám.

Výsledky PEACHD přispějí k novým poznatkům v těchto oblastech:

– Určení priorit a potřeb v oblasti prevence rakoviny prostřednictvím zpráv o analýze nedostatků a přehledů důkazů;

– vytvoření praktických modelů pro souběžné řešení více rizikových faktorů prostřednictvím integrovaného screeningu a krátké intervence;

– přizpůsobení programů pro změnu životního stylu, které budou poskytovány v různých kontextech specifickým cílovým skupinám (migranti a obyvatelstvo s nízkým sociálním statusem), prostřednictvím participativních procesů;

– vytvoření návrhů na systémové úrovni pro přizpůsobení a provádění budoucích programů krátkých intervencí pro více rizikových faktorů životního stylu současně u různých populací a v různých kontextech.

Fotografie ze zahajovacího setkání konaného ve dnech 14.–15. února 2024 ve španělské Barceloně. Třetí zleva PhDr. Miroslav Barták, Ph.D, a šestý zleva Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D., zástupci za UK, Česká republika   6769

Publikace a výstupy studie

Leták


 

 

6770

počet zobrazení: 186 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 18.04.2024
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.