1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 02.11.2021

Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování

Řešitel projektu

Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

 

Zadavatel 

Ministerstvo financí ČR

Číslo projektu 

ZD-ZDOVA1-012

Doba řešení 

03/2021 – 01/2024

 Anotace

Projekt cílí na posílení duševního zdraví dětí a dospívajících se zaměřením na rizikové chování dětí jako spouštěče duševního onemocnění. V rámci projektu zlepšíme záchyt a dopady duševního onemocnění u dětí prostřednictvím vzniku unikátních regionálních modelů preventivních služeb.

Stěžejním cílem projektu je proto příprava, tvorba a pilotní ověření 3 specifických a individuálně připravených preventivních vzdělávacích modulů vycházejících z evidence-based přístupů zaměřených na předcházení duševního onemocnění u dětí a dospívajících, a to dle MKN10 – látkové a nelátkové závislosti (F 10 až F 19, F 63), abúzus – zneužívání – látek nezpůsobujících závislost (F 55), poruchy příjmu potravy (F 50) a sebepoškozování, jakožto symptom posuzovaný napříč psychiatrickým spektrem. Vytvoříme propojenou funkční komunikační platformu, identifikujeme chybějící nástroje pro práci s cílovou skupinou (děti, dospívající, rodiče), vytvoříme základní modul odpovídající jejich principům a potřebám, provedeme školení profesionálů (realizace preventivních aktivit, provádění včasné diagnostiky a intervence za účelem minimalizace rozvoje dalších rizik), vytipujeme a vyškolíme školitele nových modulů. Moduly budou pilotně implementovány a ověřeny (dle individuálních potřeb ve 3 odlišných lokalitách ČR – v Praze (městská část Praha 11) a ve dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji (bývalé okresy Orlová a Havířov). Zapojíme profesionály, kteří působí v oblasti vzdělávání, výchovy, prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná), diagnostika a léčebná péče. Jedná se o pedagogické pracovníky, školní metodiky prevence, školní psychology, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pediatry, praktické lékaře, zdravotní sestry, příslušníky Policie ČR, strážníky městské a obecné policie, kurátory OSPODu a sociální pracovníky. Dále se projekt zaměřují na informační a osvětové kampaně pro odbornou i laickou veřejnost.

Abstract

The project focuses on the mental health of children and adolescents. We´ll improve preventive services, detection or impacts of mental illness with a focus on the risky behaviour of children as a trigger for mental illness. The aim of the project is the preparation, creation and pilot verification of 3 specific and individually prepared education prevention modules based on evidence-based approaches focused on the prevention of mental illness in children and adolescents according to ICD10 - substance and non-substance addictions (F 10 to F 19, F 63), substance abuse (F 55), eating disorders (F 50) and self-harm, as a symptom assessed across the psychiatric spectrum. We´ll create an interconnected functional communication platform. We´ll identify missing tools for working with the target group (children, adolescents, parents). Create a primary module corresponding to principles and needs, train professionals (implementation of preventive activities, early diagnosis and interventions to minimize the development of additional risks). We identify and train trainers. It´ll ensure the sustainability of prevention activities after project completion. We´ll create modules and pilot implement and verify them (according to the individual needs of communities in 3 different localities in the Czech Republic - in Prague and the Moravian-Silesian Region (Orlová, Havířov districts). We´ll involve professionals who work in the field of education, prevention (general, selective, indicated), diagnostics, medical care. The target group are pedagogical staff, school prevention methodologies, school psychologists, pedagogical psychological counsellors, paediatricians, general practitioners, nurses, members of the Police of the CZ, police officers of the municipal, curators of OSPOD and social workers. Furthermore, the project focuses on information and awareness campaigns for professionals and the general public.      

 

 Publikace a výstupy studie

Jsou k dispozici na samostatných stránkách projektu

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.

 

   

 

 

   

počet zobrazení: 1518 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 02.11.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.