1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Standardy a ověřování jejich naplnění v procesu certifikace

 

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

MŠMT odpovídá za koncepci, obsah, koordinaci, zpracovávání metodických, koncepčních a jiných materiálů, spolupráci s organizacemi poskytujícími primárně preventivní programy a v neposlední řadě za certifikační proces. Jedním z úkolů je také vytváření mechanismů, které zaručují odpovídající kvalitu a odbornost specifické primární prevence. K tomuto účelu slouží Standardy. V ČR jsou dosud vytvořeny pouze Standardy pro oblast prevence užívání návykových látek. V současné době MŠMT pracuje na tvorbě komplexního systému primární prevence všech forem rizikového chování, nejen užívání návykových látek. Budou tak nově k dispozici jak Standardy pro různé formy rizikového chování, tak obnoven a nově zajištěn proces certifikace.

Standardy jsou rozděleny na obecnou a speciální část, kde jsou stanovena jednotlivá kritéria, která by poskytovatelé primární prevence měli naplňovat a podle nichž se v rámci procesu certifikace programy specifické primární prevence posuzují.

Standardy odborné způsobilosti jsou v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 až 2018 a Akčním plánem, s Národním programem rozvoje vzdělávání, s Akčním plánem EU boje proti drogám pro období 2000 až 2004 a 2005 až 2009 a s dokumentem WHO Evropské zdraví 21 (MŠMT, 2005).

V roce 2007 vydalo MŠMT Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, který vymezuje terminologii a zařazení primární prevence do školního vzdělávacího programu, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a definuje Minimální preventivní program. Tento dokument byl v roce 2010 přepracován a v novelizované verzi platí pod názvem Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT, 2010). Potřebné informace i plné znění naleznete na: http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-pokyny.

Současné znění Standardů odborné způsobilosti je možné nalézt na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/file/20322

Proces certifikace

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným normám kvality a komplexnosti, kterými jsou výše uvedené Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek.

Proces certifikace se řídí Certifikačním řádem a Metodikou místního šetření, které jsou v plné verzi k dispozici na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/file/20317).

Na základě usnesení vlády ČR č. 693/2006 je získání státní dotace pro programy primární prevence užívání návykových látek ze strany MŠMT a RVKPP podmíněno certifikací. Cílem certifikací tak je zajistit kvalitu programů a efektivní vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů pouze na ty programy, které splnily daná kritéria. Mají vést poskytovatele programů k tomu, aby kvalitu programů sledovali, hodnotili a zvyšovali (MŠMT, 2011).

Jak již bylo výše uvedeno, v současné době připravuje MŠMT novou verzi standardů komplexně pro všechny typy rizikového chování a s tím i nové zajištění procesu certifikací. Z uvedených důvodů je proces certifikací pozastaven na dobu nezbytně nutnou pro přípravu nového systému. O zahájení nového sytému certifikací bude MŠMT informovat na svých webových stránkách a prostřednictvím krajských koordinátorů prevence (MŠMT, 2012).

O udělení certifikátu odborné způsobilosti může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje nebo má v úmyslu poskytovat program primární prevence užívání návykových látek pro jasně definovanou cílovou skupinu.

MŠMT zveřejnilo seznam certifikovaných zařízení v období 2006 – 2010. Některá z těchto zařízení mají certifikaci programů primární prevence prodlouženou. Jiným již certifikace skončila (http://www.msmt.cz/file/20321). Organizace, které jsou držiteli certifikátu programu primární prevence užívání návykových látek a kterým bude končit jeho platnost v roce 2012, jsou povinni požádat před skončením doby platnosti certifikátu MŠMT o novou certifikaci na formuláři Předběžná žádost o certifikaci (http://www.msmt.cz/file/17767).

Literatura

MŠMT (2012). Standardy/certifikace. Staženo 1_8_2012 z http://www.msmt.cz/socialni-programy/certifikace

MŠMT (2011). Certifikace. Staženo 7_7_2012 z http://www.msmt.cz/socialni-programy/certifikace?highlightWords=certifikace+prim%C3%A1rn%C3%AD+prevence

MŠMT (2010). Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Staženo 1_8_2012 z http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-pokyny

MŠMT (2008). Certifikační řád pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Staženo 1_8_2012 z http://www.msmt.cz/file/20317

MŠMT (2008). Metodika místního šetření pro certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek- Staženo 1_8_2012 z http://www.msmt.cz/file/20317

MŠMT (2007). Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT.

MŠMT (2005). Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Praha: MŠMT.

Usnesení vlády ČR č. 693/2006, k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence.

Usnesení vlády ČR č. 340/2010, Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018.

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 1497 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
O PROJEKTU

 

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) vznikly internetové stránky věnované teorii evaluace a jejímu praktickému využití.

Zde naleznete nejen články věnované teorii evaluace, ale také evaluační nástroje určené k dalšímu praktickému využití. Rubrika "teorie evaluace" se snaží vymezit primární prevenci jako takovou a dále definovat jednotlivé typy evaluace. V rubrice "nástroje pro evaluaci" naleznete samotné nástroje / dotazníky zaměřené na užívání drog a další rizikové chování.


Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.


111