1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních návykových látek

Citace
Šejvl, J., Zábranský, T., Bouška, I. et Žáčková, M. (2007). Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních návykových látek. Praha: Univerzita Karlova.
Klíčová slova

mortalita - trestní právo - úmrtí pod vlivem drog - nelegální návykové látky

Abstrakt

Účelem publikace je seznámit nejen posluchače bakalářského oboru adiktologie s problematikou úmrtí v souvislosti s nelegálními návykovými látkami. Díky multidisciplinárnímu složení autorského kolektivu, je tato problematika představena z pohledu trestního práva, kriminologie, kriminalistiky, soudního lékařství a drogové epidemiologie.

Učebnice je rozdělena do 15. kapitol. Po úvodním textu se autoři zabývají nejprve obecnou právní úpravou a základy našeho trestního práva. Následuje oblast drogové problematiky, její systematické řazení v trestním zákoně, postih pachatelů a trestnost u skutkové podstaty trestného činu nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Následují kapitoly, které se zabývají postupem orgánů činných v trestním řízení v této oblasti a možnostmi kriminalistiky při jejím odhalování a vyšetřování.

V další kapitole je porovnána naše právní úprava kvalifikovaná v těchto úmrtích v kontextu s právní úpravou Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo, Francie, Dánského a Švédského království. Následuje právní úprava de lege ferenda v rekodifikovaném trestním zákoníku.

Následuje kapitola zabývající se možnostmi postupu při prohlídce těla mrtvého a pitvě z hlediska soudního lékařství. Ta je rozdělena na podkapitoly týkající se smrti, drogové problematiky v soudním lékařství, působením drog na životně důležité funkce a soudně lékařskou toxikologií.

Další kapitola je věnována problematice drogové epidemiologie, klíčovým a standardním indikátorům drogové epidemiologie, mortalitě uživatelů drog a monitorování úmrtí za jejich přítomnosti, a to včetně poznámek k obecným a speciálním registrům mortality. Na tuto kapitolu plynule navazuje blok představující a shrnující činnost pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS J. E. Purkyně „úmrtí spojená s užíváním drog“.

Dále je problematika úmrtí v souvislosti s nelegálními návykovými látkami představena z pohledu EMCDDA; učební text pokračuje dvěma kazuistikami Krajského soudu v Ústí nad Labem a Městského soudu v Praze, jež konaly hlavní líčení v této oblasti.


 

počet zobrazení: 348 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.