1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Vývoj a ověření metodiky evaluace komunitního typu primárně-preventivního programu užívání návykových látek

Řešitel

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

 

Zadavatel

Grantová agentura České republiky

Číslo projektu

406/04/P250

Doba řešení

2004–2006

Anotace

Vývoj evaluativního nástroje pro ověření kvality a efektivity primárně-preventivních programů rozvíjených na komunitním principu je v tomto pojetí prvním a ojedinělým projektem v ČR, který se pokouší řešit dlouholetou absenci kvalitních výzkumných studií v oblasti primární prevence užívání návykových látek. Design výzkumu je postaven tak, aby umožňoval všechny typy základních evaluací, které v této oblasti lze aplikovat. Toho je dosaženo složitou kombinací experimentálního typu výzkumu za využití dvou kontrolních skupin (provedeného v rámci prospektivní studie) s náročným terénním výzkumem využívajícím kvalitativní přístup (za využití metod: semistrukturovaného interview, zúčastněného pozorování a ohniskových skupin). Díky tomu je dosaženo natolik širokého záběru studie a hloubky, že je možné provést jak evaluaci přípravy, tak evaluaci procesu a především toho výzkumně nejcennějšího, tedy evaluaci výsledku. Na realizaci studie se jako konzultanti spolupodílejí přední odborníci v ČR.

 

Publikace a výstupy projektu

MIOVSKÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal - VÁCLAVKOVÁ, Barbora. Přehled hlavních výsledků kvaziexperimentální evaluační studie komunitního programu primární prevence. výzkumná zpráva. Praha, 2008.

MIOVSKÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal. Vliv užívání konopných drog na kognitivní funkce jejich uživatelů: zhodnocení aktuálního stavu výzkumu. Psychiatrie, 2008, 12 (2), 93-100. ISSN 1211-7579.

MIOVSKÝ, M., Miovská, L., Řehan, V., Trapková, B. (2007). Substance use in fifth- and seventh-grade basic school pupils: Review of results of quasi-experimental evalua­tion study. Československá psychologie Supplementum 103(51), 109-118.

MIOVSKÁ, L. & Miovský, M. (2006). Evaluace komunitního typu primárně-preventivního programu užívání návykových látek – souhrn dosavadního průběhu a zjištění projektu. Adiktologie, 4, 524-526.

MIOVSKÝ, M., Kubů, P., Miovská, L. (2004). Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek ČR: základní východiska a aplikační možnosti. Adiktologie, No. 3, 288-305.

MIOVSKÝ, M., Trapková, B., Miovská, L. (2004). Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin. Adiktologie No 3, 306-319.

MIOVSKÝ, M., Miovská, L., Trapková, B. (2004). Projekt evaluace primárně-preventivního komunitního programu. Adiktologie, No 3, 236-255.

MIOVSKÝ, M., Miovská, L., & Trapková, B. (2006). Zhodnocení realizace tzv. minimálního preventivního programu na základních školách Prahy 6 a okolí prostřednictvím kvalitativní části kvaziexperimentální evaluační studie. Sborník z XII. mezinárodní konference SNN ČLS J.E.P. a 45. mezinárodní konfernce AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P. „Bio-psycho-socio-spirituální model závislostí“, 21.-25.5.2006, Měřín, 265-266.

 

Podpořeno Grantovou agenturou České republiky, reg. č. projektu 406/04/P250

 

počet zobrazení: 1127 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.