1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 17.01.2019

O ceně adiktologie

Co je Cena adiktologie? Proč vznikla? Komu je určena? Na jakém principu se uděluje? Nejen na tyto otázky najdete odpovědi v článku, který se zabývá popisem a principy udělování Ceny adiktologie.

Cena adiktologie má pro náš obor velký symbolický význam.

Jejím hlavním posláním je ocenit ty, kteří se nejvíce zasloužili o jeho rozvoj, zviditelnění, zásadním způsobem přispěli svojí klinickou či výzkumnou prací a kteří mu odevzdali více, než jiní. Není tedy pouze jakousi „síní slávy“, je též lidským i profesním poděkováním těm, kteří oboru adiktologie věnovali a věnují své úsilí a tvrdou práci.

Adiktologie není oborem jednoduchým a často ani veselým či dokonce vděčným. Je oborem, který neměl jednoduchou cestu a pozici a přitom je to obor, který v moderní společnosti zasahuje obrovské množství lidí; návykové látky a zdraví škodlivé návyky často zásadním způsobem mění osudy mnoha jednotlivců i celých rodin či dokonce sociálních skupin.

Cenou adiktologie chceme osobnostem našeho oboru vyjádřit nejen dík za to, co pro ostatní dělali a dělají, ale i za jejich osobní postoje, názory a hodnoty, které prosazují a svojí prací vyjadřují. V tomto smyslu má Cena adiktologie být též určitou reflexí oboru samotného směrem dovnitř a má současně kolegům v jiných oborech i širší veřejnosti ukázat, koho a proč si v naší odborné obci vážíme a kam se jako obor vyvíjíme.

Cenu udělují společně Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, spolu se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Nad regulérností procesu a současně s aktivní rolí v oblasti nominace a samotného hlasování, bdí tzv. Rada ceny adiktologie, která je složené z různých odborníků, reprezentujících různé významné instituce v našem oboru. Její složení má též symbolicky zdůraznit mezioborový charakter adiktologie a šíři, jakou prostupuje celou společností v různých průmětech od roviny klinické, výzkumné až po rovinu trestně právní a kriminologickou.


prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. prim. MUDr. Petr Popov, MHA

přednosta Kliniky adiktologie předseda SNN ČLS JEP