1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Prevence rizikového chování ve školství

 

Citace

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al. (2015). Prevence rizikového chování ve školství (2nd ed.). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.

Klíčová slova

prevence - rizikové chování - škola - školské zařízení - minimální preventivní program

Abstrakt

Kniha Prevence rizikového chování ve školství vznikala téměř 4 roky a podílely se na ní více než dvě desítky domácích autorů, reprezentujících různé instituce a tematické oblasti primární prevence. Druhé vydání bylo doplněno o další klíčová témata reflekutjící vývoj teorie i praxe školské prevence v České republice v posledních letech. Současně je druhé vydání úzce propojené s dalšími třemi monofrafiemi (1) „Výkladový slovník základních pojmů prevence rizikového chování“, dále (2) „Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi“ a konečně (3) „Kvality a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících“. Společně vytvářejí tetralogii, která zobrazuje vývoj a prozatimní výsledek postupné tvorby jednotného rámce školské prevence, zahájené v roce 2000. Jedná se o unikátní návrh celonárodního systému mezioborově a mezisektorově koncipované školské prevence, který postupně prochází širší diskusí a je rozvíjen na rpzných úrovních. Kniha Prevence rizikového chování ve školství je v takto komplexním pojetí a způsobu zpracování originálním autorským počinem, který by měl pomoci zlepšit současný stav vzdělávání v primární prevenci i postupné vytváření celonárodního systému preventivních programů ve školách a školských zařízeních. Autoři v ní důsledně reflektují vývoj na domácí scéně a uvádějí do souvislostí některá základní historická fakta. Současně čtenářům přibližují celkový kontext vývoje školských preventivních programů v České republice, včetně možné vize jejich dalšího směřování a koordinace celého systému. Úkolem autorského kolektivu však současně bylo zasadit domácí vývoj prevence do mezinárodního rámce. Ambicí tedy bylo např. harmonizovat terminologii ve školské prevenci a předložit systémové návrhy řešení některých historických koncepčních chyb či nepřesností, které vývoj preventivních programů v naší zemi ovlivnily. Z tohoto hlediska je publikace pokusem popsat stav vývoje systému prevence ve školství v České republice, definovat jeho základní teoretický rámec a východiska a vysvětlit obtíže jeho aplikační praxe. Autoři se nevyhýbají citlivým otázkám nejen v tom, jaké programy a v jaké kvalitě jsou dnes ve školách často realizovány, ale právě též tomu, jak vypadá, resp. měla by vypadat systémově prováděná kontrola kvality a jaké důsledky s sebou takové hodnocení přináší. Poprvé mají také naši čtenáři možnost seznámit se se všemi základními koncepty prevence, tak jak jsou ve světě definovány a používány. Kniha má proto splnit jak úlohu formativní směrem k širší pedagogické, širší odborné, ale též rodičovské veřejnosti. Má také ambici ovlivnit obsah i způsob výuky prevence na pedagogických a dalších fakultách v této oblasti. Dělena je do celkem osmi hlavních kapitol a obsahuje praktické přílohy s doporučenými postupy ve vybraných modelových situacích. Závěr publikace je laděn více směrem k dalšímu výhledu a k hlavním problémům současného školství v prevenci rizikového chování, které jsou zde představeny prostřednictvím širšího rámce klíčového procesu školní socializace a disciplinace.

Publikace byla vydána díky podpoře projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol, školských zařízení na celostátní úrovni (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/530017).

 


 

KE STAŽENÍ:

Prevence rizikového chování ve školství


počet zobrazení: 5548 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.