1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.02.2020

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI I)

Řešitel

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.00/08.0205

Doba řešení

10/2009 - 9/2012

Anotace

Projekt byl zaměřen na vytvoření systematického vzdělávání v prevenci rizikového chování (RCh) pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Jeho výstupem bylo vytvoření systému celoživotního vzdělávání v této oblasti na národní úrovni, spolu s nástroji pro hodnocení úspěšnosti.

Důraz byl kladen na využitelnost výstupů při přípravě Minimálního preventivního programu a krajských strategií vzdělávání. Projekt měl za cíl řešit absenci systému vzdělávání cílové skupiny v prevenci RCh a měl přispět k řešení problémů s rozdílnou kvalitou vzdělávání v krajích.

V pěti krajích byly pilotně ověřeny:

· akreditované kurzy pro cílovu skupinu

· specializační výcviky v technikách primání prevence, diagnostiky a včasné intervence RCh

· vzdělávací modul autoevaluace programů prevence včetně databanky nástrojů

· systém vzdělávání certifikátorů programů prevence RCh

V rámci iniciální fáze projektu byly provedeny revize aktuální legislativy a představen byl její přehled k dalšímu využívání.

 

 

Publikace a výstupy projektu:

 

Klíčové publikace projektu:

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Conrod, P., Comeau, N., Stewart, S. (2011). PreVenture - Jak se naučit zvládat negativní myšlení (Editoři českého vydání: Charvát, M., Maierová, E., Šťastná, L., Dolejš, M., Endrödiová, L.). Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Conrod, P., Comeau, N., Stewart, S. (2011). PreVenture - Jak se naučit zvládat impulzivitu (Editoři českého vydání: Šťastná, L., Dolejš, M., Endrödiová, L., Charvát, M., Maierová, E.). Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Conrod, P., Comeau, N., Stewart, S. (2011). PreVenture - Jak se naučit zvládat touhu po vyhledávání vzrušujících zážitků (Editoři českého vydání: Dolejš, M., Endrödiová, L., Charvát, M., Maierová, E., Šťastná, L.). Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Conrod, P., Comeau, N., Stewart, S. (2011). PreVenture - Jak se naučit zvládat přecitlivělost (Editoři českého vydání: Maierová, E., Šťastná, L., Dolejš, M., Endrödiová, L., Charvát, M.,). Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Papežová, H., Tejkalová, A. (2012). Byla jsem úplně normální mladá holka…aneb co se může stát, když se jídlo zvrtne (skládací komiks)

Štefunková, M., Šejvl, J. (eds.) (2012). Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Pavlas Martanová, V. (ed.) (2012). Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Pavlas Martanová, V. (2012). Certifikační řád a metodika místního šetření pro proces certifikace dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Pavlas Martanová, V. a kol. (2012). Manuál certifikátora: nástroj k praktické realizaci procesu certifikace dle Certifikačního řádu a metodiky místního šetření v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Charvát, M., Jurystová,L., Miovský,M., (2012). Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Miovský, M. a kol. (2012). Výkladový slovník základních pojmů mezioborové školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L, Gabrhelík, R. a kol. (2012). Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Skácelová L., Macková, L. (eds.) (2012). Metodika osobního rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Papežová, H., Hanusová J. (2012). Poruchy příjmu potravy. Příručka pro pomáhající profese. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Exnerová, M., Kaufová, T., Skácelová, L. (2012). Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Dolejš M., Miovský, M., Řehan, V. (2012) Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS- SUBSTANCE USE RISK PROFILE SCALE). Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Jindrová, M. (2012). Rizikové chování dětí a jeho právní dopady. Příručka učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Tomanová, K., Charvát, M. a kol. (2012). Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka. Příklad dobré praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Skácelová, L. (ed.) (2012). Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka. Příklad dobré praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Šťastná, L., Endrödiová, L., Charvát, M., Maierová, E., Dolejš, M. (2012). PreVenture - Jak se naučit zvládat negativní myšlení. Příručka pro lektory programu. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Šťastná, L., Endrödiová, L., Charvát, M., Maierová, E., Dolejš, M. (2012). PreVenture - Jak se naučit zvládat impulzivitu. Příručka pro lektory programu. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Šťastná, L., Endrödiová, L., Charvát, M., Maierová, E., Dolejš, M. (2012). PreVenture - Jak se naučit zvládat přecitlivělost. Příručka pro lektory programu. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Šťastná, L., Endrödiová, L., Charvát, M., Maierová, E., Dolejš, M. (2012). PreVenture - Jak se naučit zvládat touhu po vyhledávání vzrušujících zážitků. Příručka pro lektory programu. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Vavrinčíková, L. (2012). Harm reduction a alkohol. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Vavrinčíková, L. (2012). Harm reduction a užívání tabáku. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Macková, L., Nečas, M., Skácelová, L., Vranková, M. (2012). Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Kubišová, P. (2012). Program prevence kriminality na základních školách. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Skácelová, L., Ferdová, J., Zárubová, L., Aujezká, A. (2012). Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Skácelová, L. (2012). Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Skácelová, L. (2012). Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Jurystová, L. (ed.) (2012). Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

R. J. (Seán) Cameron, Colin Maginn. (2012). Cesta k pozitivním výsledkům u dětí v náhradní péči. NÚV & Togga.

Courtney, M. E., Iwaniec D. (eds.) Rezidenční péče v USA. (překlad) NÚV.

E-learningové prezentace:

Evaluace 1, 2, 3, 4

 

Preventivní metodiky a nástroje

Kódovací manuál v prevenci

Indikovaná prevence - časná diagnostika a intervence

765

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 1609 poslední aktualizace: zouharova, 18.02.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.